Tuxen

EMA orderly stacked or not

This script plots a green circle on top of the chart when the EMAs are stacked positively, a red circle if they are stacked negatively and gray if neither positively nor negatively stacked.
The EMAs used are:
8 EMA
21 EMA
34 EMA
55 EMA
89 EMA
Useful when you look for a quick and easy way to see if these EMAs are stacked positively or negatively as a confirmation to the Squeeze Pro indicator if going long or short (Squeeze Pro is developed by John Carter at SimplerTrading.com and can be purchased there).
Default 100 bars back, but that can be adjusted.

Remember to do your own research.

Feel free to adjust the script to your liking.

The script is not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by me.

Have fun!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?