Daveatt

BEST Engulfing + Breakout Strategy

Daveatt Premium Cập nhật   
Hello traders

This is a simple algorithm for a Tradingview strategy tracking a convergence of 2 unrelated indicators.

Convergence is the solution to my trading problems.
It's a puzzle with infinite possibilities and only a few working combinations.

Here's one that I like

- Engulfing pattern
- Price vs Moving average for detecting a breakout

Definition

Take out the notebooks :) and some coffee (good for focus). I'm bullish in coffee

The engulfing pattern is a two-candle reversal pattern.
The second candle completely ‘engulfs’ the real body of the first one, without regard to the length of the tail shadows.

The bullish Engulfing pattern appears in a downtrend and is a combination of one red candle followed by a larger green candle
The bearish Engulfing pattern appears in a downtrend and is a combination of one green candle followed by a larger red candle

Example: https://imgur.com/a/krDDUz4

We're bored sir... what's the point of all this?

In summary, an engulfing is a pattern to track reversals. (the whole TradingView audience stands up now giving a standing ovation)
Adding the Price vs Moving average filters allows to track reversals with momentums (half of the audience collapsed because this is too awesome)

Ok sir... you picked up my interest

I included some cool backtest filters:

- date range filtering
- flexible take profit in USD value (plotted in blue)
- flexible stop loss in USD value (plotted in red)

All the best
Dave
Phát hành các Ghi chú: - Added pyramiding

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?