PtGambler

TICK - Custom Tickers [Pt]

PtGambler Cập nhật   
Traditionally, the TICK index is a technical analysis indicator that shows the difference in the number of stocks that are trading on an uptick vs a downtick in a particular period of time. This indicator allows user to choose up to 40 tickers to calculate TICK.

By default, it uses the SPY Top 40 stocks, but can be changed to any tickers.

There are options to show:
- Top 7 , ie. can be used for just showing TICK for FAANGMT => $FB + $AMZN + $AAPL + $NFLX + $GOOG + $MSFT + $TSLA
- Top 10
- Top 20
- Top 30
- Top 40

Data can be displayed in candle bars, line, or both.


Enjoy~
Phát hành các Ghi chú:
Added Cumulative TICK mode and SMA option.
Phát hành các Ghi chú:
Added Multi Timeframe options

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?