UDAY_C_Santhakumar

Bollinger Bands %B Bollinger Bands - Version 2

Thanks to Chris Moody for his touch

List of All my Indicators - www.tradingview.com/p/stocks/?sort=recen...

Uday C Santhakumar
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Updated by ChrisMoody on 8/14/2014 --  Original Code From ucsgears
study(title = "Bollinger Bands %B Bollinger Bands", shorttitle = "BB %B BB")
source = close
length = input(20, minval=1), mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (source - lower)/(upper - lower)
//plot(bbr, color=teal)
 
basisa = sma(bbr, length)
deva = mult * stdev(bbr, length)
uppera = basisa + deva
lowera = basisa - deva
 
//Added This
aboveUp = bbr > uppera ? 1 : 0
belowDn = bbr < lowera ? 1 : 0
plotchar(aboveUp, title="i", char='S', location=location.top, color=red, transp=0, offset=0)
plotchar(belowDn, title="i", char='B', location=location.bottom, color=green, transp=0, offset=0)
 
//Added in BackGround Hilighting
noTrade = aboveUp == 0 and belowDn == 0
bgcolor(noTrade ? gray : na, transp=50)
bgcolor(aboveUp ? red : na, transp=60)
bgcolor(belowDn ? green : na, transp=60)
 
//Added This
col = bbr < lowera ? lime : bbr > uppera ? red : teal
 
//Changed your plot fills from Midline to top of band...and midline to lower band.
p1 = plot(basisa, color=silver, linewidth=0)
p2 = plot(uppera, color=red, linewidth=2)
p3 = plot(lowera, color=green, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=red, transp = 70)
fill(p1, p3, color=green, transp = 70)
plot(bbr, color= col, style=linebr, linewidth=3)