Daveatt

BEST IVFT

Hello traders

This is a Pine adaptation of this FXCM LUA indicator

Seems to be made mostly for tick data (< 1 min timeframe) and advanced scalpers

Always interesting to see that Pinescript is much easier than most of other trading programming languages out there :)

PS
You might like checking the data window panel from TradingView and mouseover your cursor on the chart. It will update the debug/historical data in real-time

https://imgur.com/a/JlUaoL7

Best,
Dave
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
💰 Discord: https://discord.gg/MVrgr

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu