alexgrover

RSI With Noise Elimination Technology (John Ehlers)

Indicator translation to Pinescript requested by cookie_crusher on Twitter . The "RSI With Noise Elimination Technology" (NET) is an indicator developed by John Elhers.

The indicator is simply a rolling Kendall rank correlation coefficient of a normalized momentum oscillator (a version of the RSI introduced by Elhers in the May 2018 issue of Stocks & Commodities ). It can be interesting to note that the absolute value of this oscillator is equal to the efficiency ratio used in the Kaufman adaptive moving average ( KAMA ).

Even if both the normalized momentum oscillator and rolling Rank correlation are scale-invariant oscillators, they do not have the same behaviors when increasing their settings, that is the normalized momentum oscillator scale range will become lower while the Kendall correlation will stay close to 1/-1, here is a closed-form approximation of the mean of the absolute value of the normalized momentum oscillator absolute value (efficiency ratio):

E(er) ≈ 1/√p

Where E(er) is the mean of the efficiency ratio er while p is the period of the efficiency ratio, as such the scale of the normalized momentum oscillator will shrink with a higher period, maybe that both are not intended to be plotted at the same time but that's what the original code does.

It's still a coll indicator. The link to J. Elhers article is in the code.

Patreon: https://www.patreon.com/alexgrover

Become a Patreon and get access to exclusive technical indicators!

You can also check out some of the indicators I made for luxalgo : https://www.tradingview.com/u/LuxAlgo/#published-scripts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?