inno14

BO - Bar's direction Signal - Backtesting

inno14 Cập nhật   
BO - Bar's direction Signal - Backtesting Options:

A. Factors Calculate probability of x bars same direction
1. Periods Counting: Data to count From day/month/year To day/month/year
2. Trading Time: only cases occurred in trading time were counted.

B. Timezone
1. Trading time depend on Time zone and specified chart.
2. Enable Highlight Trading Time to check your period time is correct

C. Date Backtesting
* Only cases occurred in Date Backtesting were reported.

D. Setup Options & Rule
1. Reversal after 2 bars same direction
* Probability of 3 bars same direction < 50
* 2 bars same direction is start of series

2. Reversal after 3 bars same direction
* Probability of 4 bars same direction < 50
* 3 bars same direction is start of series

3. Reversal after 4 bars same direction
* Probability of 4 bars same direction < 50
* 3 bars same direction is start of series

4. Reversal after 5 bars same direction
* Probability of 5 bars same direction < 50
* 4 bars same direction is start of series

5. Reversal after 6 bars same direction
* Probability of 6 bars same direction < 50
* 5 bars same direction is start of series
Phát hành các Ghi chú:
Update probability histograms: row 129->132, 156->160, 183->187, 210->214,237->241
Phát hành các Ghi chú:
Update Backtesting Info: row 305, 306
* Date backtesting info
* Trading Time info
* Setup Option info
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?