dinhchien

[GBPUSD] DinhChienFX Swing [2 orders]

* Take advantage of the 59% success rate of order 1 to enter position 2 with a higher Risk / reward ratio,
- Command 1: risk / reward 1/1. 59% success percentage.
- Order 2: risk / reward: 1 / 1.5 If you use Fibonacci retracement, it is 0.6 or 60%. Percent success 51.5%.
- Percent profitable 2 orders: 55%
- Number of consecutive wins in the past: 9.
- Number of consecutive losses in the past: 6. So to avoid psychological influence, choose risk = 1% x6 = 6% for 1 trading signal.
Currently, the Bot assumes 2% (orders 1: 1%, orders 2: 1%)
-------
Max risk: 2%.
1. Trend identification:
... Keltner: Price through Upper1 / Lower 1 gives 1 point.
...... Uptrend: If price crosses over once, the close on Upper 1.
...... Downtrend: If the price crosses under once, closes below the Lower 1.
... Stochastic:
..... D> 67 for Buy, D <16 for Sell
... ADX: 30 indicates strong trend trend.
...... ADX smooth: 7.
...... DI length: 7.

2. Entry point:
... Buy (BUY): When k cut up D in an uptrend, when D> 67.
... Sell (SELL): When k cuts D in a downtrend, when D <16.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan