Jhon_Dev

Amazing Oscillator MTF Multicolor

Jhon_Dev Cập nhật   
Ingles

The amazing multitemporal oscillator, allows you to see in a single graph the Waves that move the market in different temporalities, that is, you will be able to see the market trend, the impulse movement, the forced movement, and the entry and exit points, as well as also how both collide with each other, to understand why the smaller waves succumb to the impulse of the larger waves.
Elliot already described them as such, in his legacy of the Elliot waves and their different sub-waves, just as Wycoff spoke of the theory of effort and result.

Español:
El oscilador asombroso multitemporal, permite ver en una sola grafica las Ondas que mueven el mercado en diferentes temporalidades, es decir, podrás ver la tendencia del mercado, el movimiento de impulso, el movimiento de fuerza y los puntos de entrada y salida, así como también como ambos chocan entre si, para entender porque las ondas mas pequeñas sucumben al impulso de las ondas de mayor tamaño.
Ya Elliot las describía como tal, en su legado de las ondas de Elliot y sus diferentes sub-ondas, al igual que Wycoff hablaba de la teoría de esfuerzo y resultado.
Phát hành các Ghi chú:
Actualizado el indicador, para que haya mejor coherencia en el backgroud del indicador
Phát hành các Ghi chú:
ENGLISH

The amazing Wave oscillator allows you to see on a single screen the waves with the greatest impact that move the marking, it is composed of 4 oscillators that will be identified as:
1. Immediate action:
Indicates the price movement.
2. Strength:
Indicates the force with which the immediate action will move.
3. Intent:
Indicates the direction where the price intends to go
4. Trend:
Indicates the current market trend

THE OSCILLATOR HAS 4 FORCES:
1. BULL FORCE: VERDER
2. BEAR FORCE: RED
3. BEARING LOSS OF STRENGTH: BROWN
4. BULL FORCE GAIN: TURQUOISE


ESPAÑOL:
The amazing Wave oscillator allows you to see on a single screen the waves with the greatest impact that move the marking, it is composed of 4 oscillators that will be identified as:
1. Immediate action:
Indicates the price movement.
2. Strength:
Indicates the force with which the immediate action will move.
3. Intent:
Indicates the direction where the price intends to go
4. Trend:
Indicates the current market trend

THE OSCILLATOR HAS 4 FORCES:
1. BULL FORCE: VERDER
2. BEAR FORCE: RED
3. BEARING LOSS OF STRENGTH: BROWN
4. BULL FORCE GAIN: TURQUOISE

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?