carlpwilliams2

MM Detector (Long)

This script tries to detect a market maker pattern.

A market maker pattern is usually made up of a high volume push down followed by a w pattern.
The script finds a market maker low with unusual volume and then looks for a push high (also with high volume) and usually through the ema 50.
The first push is normally a test but can be a good place to go long.
There are often atleast two pushes up in a MM pattern.

How to use.
Wait for the indicator to detect a market maker push low with high volume.
Along with other confirmations, go long when the indicator prints the first or second long push.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?