noop-noop

Multi timeframes RSI Screener & indicator by noop42

Since my previous x4 multi timeframes Stochastic RSI script seems to have been appreciated, I decided to make a 2nd version of this tool which focuses on the RSI indicator only.

Default parameters
 • RSI length : 14
 • Timeframes: 5, 15, 60, 240
 • OB/OS zones : 70 & 30
 • Repaint mode: enabled
 • Display lines: enabled
 • Display screener: enabled
 • Convergence warnings: timeframes 1, 2 & 3

Details
 • Repaint mode : Disabling it makes the indicator wait for the current candle to close before to change its value
 • Display lines: Allows you to disable RSI lines drawings, in order to move the screener on your main chart for example.
 • Display screener: Allows you to disable the screener, in order to use RSI lines only
 • OB/OS convergences warnings : Allows you to select which timeframe(s) must be taken into consideration for convergence signals (Selected timeframes can be distinguished in the screener, followed by a * char in the timeframes column)

Note The Stochastic RSI version of this tool is available here


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?