AstroHub

[RickAtw] ZONE Trend 3

█ OVERVIEW

This indicator tracks current trends. Trends are determined by the zones created for them, the brighter the zone, the higher the probability of a market reversal.█ FEATURES
The indicator adapts to any market.
You can set your own values ​​for your system
Any timeframe can be used
You can increase the number of zones

█ HOW TO USE
If the market starts to enter the red zone, open buy and hold until the second or third zone.
If the market moves towards the blue zone, we sells and hold until the next zone.

█ The author of the work
Rick Atwood

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?