loxx

Waddah Attar RSI Levels [Loxx]

Waddah Attar RSI levels is an indicator created Ahmad Waddah Attar that draws a daily RSI over onto the current lower timeframe chart.

Wilders' RSI:
The Relative Strength Index ( RSI ) is a well versed momentum based oscillator which is used to measure the speed (velocity) as well as the change (magnitude) of directional price movements. Essentially RSI , when graphed, provides a visual mean to monitor both the current, as well as historical, strength and weakness of a particular market. The strength or weakness is based on closing prices over the duration of a specified trading period creating a reliable metric of price and momentum changes. Given the popularity of cash settled instruments (stock indexes) and leveraged financial products (the entire field of derivatives); RSI has proven to be a viable indicator of price movements.

Rapid RSI:
Rapid RSI Indicator, from Ian Copsey's article in the October 2006 issue of Stocks & Commodities magazine. RapidRSI resembles Wilder's RSI , but uses a SMA instead of a WilderMA for internal smoothing of price change accumulators.

Details
-Used for intraday trading, restricted to timeframes 1 hour and below
-Best Time Frames 15, 30, 60 minutes

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?