markaguirre26

EMA 21 + MacD + RSI + Alma


Setting
EMA 21 = Green
EMA 9 = yellow
MacD = 5 35 5
RSI = 10
Alma 20 0.8 8


RULES

Long:

1. EMA 9 below 21
2. RSI above 50 from Oversold
3. Macd Solid green
4. SL @ ALMA
5. Conditional buy limit order @ top wick
6. 1:3 RR

Short:

1. EMA 9 above 21
2. RSI below 50 from Overbought
3. Macd Solid red
4. SL @ ALMA
5. Conditional sell limit order @ bottom wick
6. 1:3 RR
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?