AleSaira

TrendLine Cross

AleSaira Cập nhật   
This indicator "TrendLine Cross", is designed to plot trend lines so you can spot potential trend reversal points on the charts. The main function is to draw several lines on the chart and identify the crossings between these lines, which can be significant indicators for trading. The lines are based on different periods which can be changed in the settings tabs.
Let's see the characteristics of the trend lines:

_Low Line Color(Green Line): This line connects the lowest point of low prices in the "low_time" period with the lowest point of low prices in the "high_time" period. Indicates a possible short-term support level on the chart.

_Liquidity Up Line Color (Golden Line): This line connects the lowest point of low prices in the "low_time" period with the highest point of low prices in the same period. It represents a liquidity zone and an important resistance in the chart.

_Lower Line Color (Blue Line): This horizontal line connects the lowest point of low prices in the "LowerLine_period" with the lowest point of low prices in the "high_time" period. Indicates a possible long-term support level.

_Upper Line Colorr: This line represents a connection between the highest points of the "high_time" period and the lowest point of the "LowerLine_period". Indicates a possible long-term resistance level.

_Up Line Color (Red Line): This line connects the highest point of high prices in the "high_time" period with the highest point of high prices in the "LowerLine_period". It represents a possible long-term resistance level.

_Liquidity Down Line Color(Golden Line): This line connects the highest point of high prices in the "high_time" period with the highest point of low prices in the "low_time" period. It represents a liquidity point and an important support zone.

The indicator becomes particularly interesting when the lines make crossings. These crossovers could suggest a potential trend change in the market. For example:

Change from Bearish to Bullish: If the "long-term" line (black) crosses the "short- or long-term" line (green or blue) from top to bottom, it could indicate a shift from a bearish to a bullish market , suggesting the opportunity for long positions.

_Changing from Bullish to Bearish: If the "long-term" line (blue) crosses the "short-term" line (red or black) from bottom to top, it could indicate a shift from a bullish to a bearish market, suggesting the opportunity for short positions.

Generally speaking, crossings between these lines can be key points of interest for traders, as they can signal significant changes in price direction.


Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug due to the bar history

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?