only_fibonacci

Order Block v1

only_fibonacci Cập nhật   
Hello Traders :)
I am Only Fibonacci.


While coding this indicator, I examined many concepts and decided to blend them.
I took the method shared by most traders and added different perspectives and options.

First of all, you can choose how many order block regions you want to see on the screen.
Note: The levels displayed on the screen are the sum of bears and bulls.

You can also choose whichever you want to see, bearish or bullish.

You can specify the precision of pivot points.

Whether you want to select a zone with a body or a zone with a wick, you can see this in the settings.

You can extend the regions infinitely with the right extension option.
Phát hành các Ghi chú:
Lines deleted.

AlgoTrade sevdası.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?