jason5480

string_utils

jason5480 Cập nhật   
Library "string_utils"
Collection of string utilities that can be used to replace sub-strings in a string and string functions
that are not part of the standard library.
This a more simple replacement of my previous string_variables library since it uses types for better
performance due to data locality and methods that give a more intuitive API.
Phát hành các Ghi chú:
v2
Use PascalCase for object types
Phát hành các Ghi chú:
v3
  • Do not replace the key if the value is na.
  • Minor documentation changes
Phát hành các Ghi chú:
v4

Rewrite the existing methods to take advantage of the new associative container map.

Added:
method indent(this, size)
  indent - Make a string by prepending a number of "special space characters"
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified with the identation characters
    size (simple int): - The number of "special space characters"
  Returns: string prepended with the "special space characters"

method fill(this, size)
  fill - Make a string by appending a number of "special space characters"
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified with the filling characters
    size (simple int): - The number of "special space characters"
  Returns: string appended with the "special space characters"

method make_unique_title(this, ident, fill)
  make_unique_title - Make a unique title string by appending automatically a number of "zero width space characters" on top of filling "special space characters" and also ident by prepending a number of "special space characters"
  Namespace types: simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (simple string): - The string that will be modified with the identation, filling and id characters
    ident (simple int): - The number of "special space characters" to be prepended
    fill (simple int): - The number of "special space characters" to be appended
  Returns: string prepended and appended with the number of "zero width space characters" and also appended with "zero width space characters" so it is unique

Updated:
method replace(this, stringToNumMap)
  replace - Replace the first instance of the key sub-string found in the str string with the corresponding value string
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified if it contains the key sub-strings
    stringToNumMap (map): - The map with the key value pairs to be replaced
  Returns: series of strings with the replaced sub-strings

method replace_all(this, stringToNumMap)
  replace - Replace all the instances of the key sub-string found in the str string with the corresponding value string
  Namespace types: series string, simple string, input string, const string
  Parameters:
    this (string): - The string that will be modified if it contains the key sub-strings
    stringToNumMap (map): - The map with the key value pairs to be replaced
  Returns: series of strings with the replaced sub-strings

Removed:
PairStrStr

PairStrNum

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.