beststockalert

VWAP Bollinger Band Crossover Breakout with Resistance

Credit to © Jesus_Salvatierra for VWAP script

This script help you find a trend in momentum stock that is about to breakout and shows resistance point. This script utilizes Bollinger bands VWAP and is good for intra day charts.


VWAP, or Volume Weighted Average Price, is a technical analysis tool used to measure the average price a security trades at during a given time period, weighted by the trading volume for each price level. It is commonly used by traders and investors to identify the true average price of a security and to assess whether they are buying or selling at a fair price.

A Bollinger Band is a technical analysis tool that uses standard deviation to measure the volatility of a security. The Bollinger Band is typically composed of three lines: the upper band, the lower band, and the middle band. The middle band is a simple moving average of the security's price, while the upper and lower bands are calculated based on the standard deviation of the security's price.

A Bollinger Band crossover occurs when the price of a security crosses above or below one of the bands. When the price crosses above the upper band, it is considered overbought, while when it crosses below the lower band, it is considered oversold. Traders often use Bollinger Band crossovers as a signal to enter or exit a position, depending on their trading strategy.

The VWAP and Bollinger Band crossover are two separate technical analysis tools that can be used in conjunction with each other. When a security's price crosses above or below the Bollinger Band, traders may look to the VWAP to confirm whether the security is trading at a fair price. If the security is trading above the VWAP, it may be overvalued, while if it is trading below the VWAP, it may be undervalued. Similarly, traders may use the Bollinger Band crossover as a signal to enter or exit a position, while also taking into account the VWAP to assess whether the price is fair.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?