hjsjshs

In Chart Currency Tickers

Quick View of Multiple Currencies & Gold Price on Chart

In Chart Currency Tickers will help quick view of Multiple Currencies (Up/Down points & Percentage), you can change symbols on settings as per your requirement

മെയിൻ കറൻസികളും സ്വർണവിലയും റിയൽ ടൈം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെൻറ് അറിയുന്നതിനും അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡിങ്ങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

Happy Trading to All..!!!

Asif Kerim Naduvilaparambil
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?