SamRecio

Opening Range with Infinite Price Targets

Opening Range with Infinite Price Targets is an ORB indicator that automatically generates price targets into infinity based on a user-defined % of range.
This indicator includes many nice-to-have features missing from other indicators. Such as:
  • Price Target Labels with Price tooltip, want to know exactly what price pt3 is at? Hover over it and see.
  • Custom Defined Range time, Set your Range Start and end time to whatever you need, Doesn't have to be pinned to opening range!. Note: Time is in chart time.
  • Historical View (Default off), Tired of your chart looking messy with a ton of lines from historical data? No problem! You can choose to view or not view historical data.
  • Alerts for Range Breaks, First Range Breaks, and Discovery Price Target hits. As well as Exported Values for Range High, Low, and Mean to set your own alerts from custom sources.
  • Custom Price Targets, set your price targets to a % of the range based on your own strategy.
  • Last but not Least, Infinitely Generating Price Targets. They just keep building. New Targets will be generated when the price closes above/below the current farthest target.

Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?