alexgrover

Double Exponential Smoothing

alexgrover Wizard Cập nhật   
Single Exponential Smoothing (ema) does not excel in following the data when there is a trend. This situation can be improved by the introduction of a second equation with a second constant gamma.

The gamma constant cant be lower than 0 and cant be greater than 1, higher values of gamma create less lag while preserving smoothness.Higher values of length must be followed by higher values of gamma in order to keep the lag low.

The first smoothing part consist of a classic ema but we add s-s1 to the previous smoothed value, this will help decrease lag.The second smoothing part then updates the trend, which is expressed as the difference between the last two values.
Phát hành các Ghi chú:
Single Exponential Smoothing (ema) does not excel in following the data when there is a trend. This situation can be improved by the introduction of a second equation with a second constant gamma.

Like alpha, the gamma constant cant be lower than 0 and cant be greater than 1, higher values of gamma create less lag while preserving smoothness.Lower values of alpha must be followed by higher values of gamma in order to keep the lag low.

The first smoothing part consist of a classic ema but we add s-s1 to the previous smoothed value, this will help decrease lag.The second smoothing part then updates the trend, which is expressed as the difference between the last two values.
Phát hành các Ghi chú:
alpha instead of length is added

Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?