Real_inwCoin

inwCoin Specific Buy/Sell Price Alert for Autoview

Just simple script to act as conditional stop loss

Problem : Traditional Market Stop or Limit Stop, you have to set it with specific price and wait for the price to drop/pump to your stop then it will trigger. But sometime ( so many times ) the price will leave a very long wick up or down to hunt the stoploss that already set in the exchanges.. then it turn back to the opposite side after stop our position from existent!!

Thank to Autoview, with this simple script, you can setup your "stop level" without put "stop market" in the order.
Just stop when price close below or above specific level in the script, then you can just setup alert to fire the TP/Stop order to exchange via autoview after alert fire.

Example;
You need to stop loss / TP your position when price "close below 9500" in daily BTC chart
- Just set "sell price" to 9500
- and set "Cross down" option
When daily chart close below 9500, the script will trigger alert for you to catch and send to any exchange via Autoview.


Note;
1) When setting alert in tradingview, make sure to use..
- Crossing Down + 0.8 in alert trigger condition
- Set to "Once per bar" ( If you set "once per bar close", it will fire alert in next 2nd candle! )

2) You need to subscribe to autoview to use the bot. And it's not for everyone. Just do your own research before using! ( try to test with small amount of money first! )

Cheers!

- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?