atchart

DBTV

atchart Cập nhật   
Library "DBTV"

entry_message(password, percent, leverage, margin_mode, kis_number)
  Create a entry message for POABOT
  Parameters:
    password (string): (string) The password of your bot.
    percent (float): (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage (int): (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    margin_mode (string): (string) The margin mode for trade(only for OKX). "cross" or "isolated"
    kis_number (int): (int) The number of koreainvestment account. Default 1
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.
Phát hành các Ghi chú:
v2

업데이트됨
entry_message(password, percent, leverage, margin_mode, accnt_no)
  Create a entry message for ATCHART
  Parameters:
    password (string): (string) The password of your bot.
    percent (float): (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage (int): (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    margin_mode (string): (string) The margin mode for trade(only for OKX). "cross" or "isolated"
    accnt_no (string): (string) The number of security account. Default 1
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.
Phát hành các Ghi chú:
v3

더해짐
entry_msg(accnt_no, password, orderqty, orderkind)
  Create a entry message for ATCHART
  Parameters:
    accnt_no (string): (string) The number of security account. Default 1
    password (string): (string) The password of your bot.
    orderqty (int)
    orderkind (string)
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

없어짐
entry_message(password, percent, leverage, margin_mode, accnt_no)
  Create a entry message for ATCHART
Phát hành các Ghi chú:
v4
Phát hành các Ghi chú:
v5

더해짐
db_buy(accnt_no, password, code, orderqty, orderkind)
  Parameters:
    accnt_no (string)
    password (string)
    code (string)
    orderqty (string)
    orderkind (string)

db_sell(accnt_no, password, code, orderqty, orderkind)
  Parameters:
    accnt_no (string)
    password (string)
    code (string)
    orderqty (string)
    orderkind (string)

db_entry(accnt_no, password, code, orderqty, orderkind)
  Parameters:
    accnt_no (string)
    password (string)
    code (string)
    orderqty (string)
    orderkind (string)

db_close(accnt_no, password, code, orderqty, orderkind)
  Parameters:
    accnt_no (string)
    password (string)
    code (string)
    orderqty (string)
    orderkind (string)

db_exit(accnt_no, password, code, orderqty, orderkind)
  Parameters:
    accnt_no (string)
    password (string)
    code (string)
    orderqty (string)
    orderkind (string)

in_trade(start_time, end_time, hide_trade_line)
  Parameters:
    start_time (int)
    end_time (int)
    hide_trade_line (bool)

없어짐
entry_msg(accnt_no, password, orderqty, orderkind)
  Create a entry message for ATCHART
Phát hành các Ghi chú:
v6
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.