alex.crown.jr

Alts/USDT.D ratio

alex.crown.jr Cập nhật   
This indicator shows the ratio between USDT.D and OTHERS.D. The growth of USDT.D may be a sign of the beginning of the bear season.

Red cloud - bear season, green cloud - altseason

credit for @kduhyun for his ratio script and @boitoki for his package of various MAs
Phát hành các Ghi chú:
fixed security calls.
Security symbol now consists of two input symbols divided by each other: sym_a/sym_b. "USDT.D/OTHERS.D"
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?