Daveatt

BEST ATR Stop Multiple Strategy

Hello traders

Here we go again.... with another strategy snippet.
Reminder: it's an alternative of this Trailing Stop strategy script

Entry logic

The entry is based on a Simple Moving Averages ( SMA ) cross.
This part doesn't matter here - as I wanted to focus on the ATR multiple stop loss component.

ATR STOP

This strategy snippet uses an entry stop loss defined based on a multiple of the average true range value.
The soure code detects ATR value at entry price, applies the multiplier and will set a static (= non trailing) stop-loss to each position
A pinescript v4 label will appear for each new signal displaying the ATR*multiplier value at signal time

All the BEST
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: twitter.com/bti_trading

💰 Discord: discord.gg/8Q4MBus
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?