hockeydude84

CMO with ATR and LagF Filtering - RevNR - 12-27-22

Rev NR of the CMO ATR, with LagF Filtering - Released 12-27-22 by @Hockeydude84
This code takes Chande Momentum Oscillator (CMO), adds a coded ATR option and then filters the result through a Laguerre Filter (LagF) to reduce erroneous signals.
This code also has an option for self adjusting alpha on the Lag, via a lookback table and monitoring the price rate of change (ROC) in the lookback length.
Faster ROC will allow the LagF to move faster, slower price action will slow down LagF reaction. Pausing of signals is also present based on Rate of Change of the LagF Curve
Aggressive signals and Base signaling is allowed - aggressive bases signals on increase/decrease of previous LagF curve value point, Base is greater or less than 0

Original Code credits; Lost some of this due to time and multiple script manipulations, I believe the CMO origin code is from @TradingView House Code, and the LagF from @KıvançÖzbilgiç
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?