exlux99

High/Low Channel Multi averages Crypto Swing strategy

This is a swing strategy designed for trending markets such as crypto and stock, with big timeframes , like 8h.

For this strategy we take SMA , EMA , VWMA , ALMA , SMMA , LSMA and VWMA and make an apply them all to both HIGH and LOW separately and make 2 averages, 1 applied to high and the other applied to low.
With them we make a channel.

Rules for entry
For long: close of a candle is above avg applied to high.
For short: close of a candle is below avg applied to low.

Rules for exit
We exit when we either hit TP or SL or when we receive a different condition than the entry one.(long- > short and viceversa)


If you have any questions, let me know !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?