Daveatt

BEST Currency Strength Indicator Divergence

Hello traders

Hope you had a great Thanksgiving
Now it's my turn to give and all I ask in return is you to be thankful (did I get the "Thanksgiving" thing right?)

The Currency Strength Indicator plots an average of the selected FX pairs in the indicator.
Someone asked me if I could develop an alternative of that script adding a divergence component.
The script evaluates the divergences between the average of the selected RSI (FOREX pairs) and the RSI (FOREX pair) displayed on the chart.

This version includes new features such as:

- the RSI length can now be selected
- we can select the 6 pairs used for the divergence calculations

All the BEST my aspiring traders and quants
See you tomorrow for another script

Dave

💰 Discord: https://discord.gg/MVrgr

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?