RicardoSantos

Test - Symbiotic Exiton Measure Enthropic Nexus indicator

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
The Symbiotic Exiton Measure Enthropic Nexus (SEMEN) Indicator is a technical analysis tool used in trading and investing. It's name might sound complex, but its function is quite simple - to help traders make informed decisions about buying or selling stocks by predicting market trends.

The SEMEN indicator uses a combination of various factors such as volume, price action, moving averages, and other indicators to generate a single numerical value that represents the overall health of the market. A high reading indicates a strong uptrend, while a low one suggests a downtrend.
Traders can use this information to enter or exit positions with confidence.
In essence, the SEMEN indicator provides a comprehensive view of the market's sentiment and direction, making it an essential tool for any trader or investor looking to make profitable decisions in today's volatile stock markets.
~description generated with Airoboros7b

- The indicator is experimental so use at your own discretion..
Phát hành các Ghi chú:
Fix for a issue when numeric change is too small, can now compensate for small perturbations or the power to compensate for it.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?