Bridges7

Session KillZones [7Bridges]

Bridges7 Cập nhật   
Session Killzones by 7Bridges indicator display the killzones of asian, LND and NY sessions. There is also a custom session of your choice.
The times of each killzone are GMT time and you can adjust it in the settings.

You have also the beginning of the day, GMT and EST timezones.

By default the killzones are set like that on the GMT/UTC timezone :
-> Asia : 00:00 - 06:00
-> Pre London : 06:00 - 07:00
-> London : 07:00 - 10:00
-> New York : 12:00 - 15:00
-> Custom session : choose your own time

What makes the indicator very different is that the session is not overlapping the price but you have bars below and above the price.

Settings:
-> you can chose to display the Killzones (Asia, pre LND, LND and NY)
-> you can manages the time of the sessions
-> you can chose to display the start of the day (GMT/UTC and EST )

The indicator is displayed by default only for all the timeframes below 60min.
Phát hành các Ghi chú:
Code cleaning
Phát hành các Ghi chú:
Major update :
- Possibility to choose the colors, shape and position of the Killzones Session
- Customisable 2 sessions (to monitor your own trading session)
- The 2 sessions are displayed by shapes at the top or bottom (and by a rectangle on the price for the EOD markup)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?