timecrutramer

Customized Multi EMA

timecrutramer Cập nhật   
Plot several EMA with only one script.
Default EMA: 20、50、100、200.
All of these are adjustable.
Also, Vegas tunnel and filter line can be presented or not according to your needs.
Phát hành các Ghi chú:
  • Plot several SMA, EMA and Vegas.
  • Default MA : EMA
  • SMA, EMA and Vegas could be set separately to show or not according to your needs.
  • Default length: 20, 50, 100, 200.
  • All of length are adjustable.
  • Text and line colors could be set at the same time.
Phát hành các Ghi chú:
  • Add deduct points
  • Set default of line1 length to 25
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?