NantzOS

Vortex Cross w/MA Confirmation

This script is a trading strategy that combines the Vortex Indicator and a Moving Average (MA) to generate potential entry signals for long and short positions.

1. Vortex Indicator:
The Vortex Indicator consists of two lines: Vortex Positive (VIP) and Vortex Negative (VIM). It is designed to identify trend direction and measure the strength of a trend.

2. Moving Average (MA):
The script uses a chosen type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, WMA, or VWMA) to smooth the price data. The smoothed line is referred to as the "Smoothing Line."

3. Determine Long and Short Conditions:
The script looks for potential long entry signals when VIP crosses above VIM, highlighting each crossover on the chart, and the closing price is above the Smoothing Line. It searches for short entry signals when VIM crosses above VIP, with the closing price is below the Smoothing Line. When the long or short conditions are met, the strategy enters either a long or short position accordingly.

Potential Usage:
The strategy can be utilized in trending markets, where the Vortex Indicator helps identify trend direction and strength, and the Moving Average smooths the price data to filter out some noise. It aims to capture trends and ride them while avoiding false signals during choppy or sideways markets.

KP
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?