shaklerner1

RSI in Candlestick MODE

shaklerner1 Cập nhật   
Description:

The "RSI Bar" indicator is a versatile tool designed to enhance your technical analysis on trading charts. This Pine Script™ code calculates the Relative Strength Index (RSI) for open, close, high, and low prices, and represents the results as bars on the chart. The bars are color-coded based on whether the closing RSI is higher or lower than the opening RSI.

Additionally, the indicator incorporates advanced features such as Pareto analysis and Gaussian smoothing. The Pareto analysis helps identify significant lows and highs in the RSI, providing insights into potential trend reversals. The Gaussian smoothing further refines the analysis, contributing to a more accurate representation of the average RSI trend.

Key Features:

  • RSI calculation for open, close, high, and low prices.
  • Color-coded bars for easy visualization of RSI trends.
  • Pareto analysis to highlight key RSI levels indicating potential reversals.
  • Gaussian smoothing for improved trend analysis and visualization.
  • Heiken-Ashi
Phát hành các Ghi chú:
+Modified SAR is added to the technical analyse.
Phát hành các Ghi chú:
+input GUI is updated
Phát hành các Ghi chú:
  1. Tag for the amount is added.
  2. Track line is Added.
Phát hành các Ghi chú:
  • Displaying static lines are now migrated to the GUI
  • Banner is added to the indicator, and at the time if the pareto could not be calculated a warning message would be generated.
Phát hành các Ghi chú:
A suggestion for Sell and Buy depends on the position of Pareto_Low and Pareto_High respect to the T.O (Take-Off) line (publisher experience). I add this feature to the indicator to give a suggestion for buy/sell in the trading. But please consider that it is just an indicator, and indicators could sometimes give you false signals.
Phát hành các Ghi chú:
New feature:
Observation of 40 Symbol simultaniously, and show the results in tags for Buy/Sell/Changed categories.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?