quantguy

Kovach Altcoin Index

Combined with the Kovach Crypto Spread, these two indicators can help visualize asset flows from Bitcoin to Altcoins and vice versa. For example, now we have a bit of a pullback in Bitcoin due to the Segwit2x fork cancellation. We can clearly see, using the Altcoin index, that Altcoins are rallying from investors pulling out of Bitcoin .

This is further confirmed with the Kovach Crypto Spread indicator, which measures the spread in returns between Bitcoin and the top Altcoins.

Both of these scripts weight Altcoins proportional to their market capitalization, and this is updated weekly so that you constantly have up-to-date parameters, and the indicators adequately reflect the markets in real time.

Check out these indicators as well as the Kovach Momentum Indicators and the Reversals indicator at http://quantguy.net

Join my discord at https://discord.io/quantguy
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ quantguy để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.