Clancy3gbh

3GBH BTC DOM vs MC

Clancy3gbh Pro Cập nhật   
Bitcoin Market Cap vs Dominance
- data normalized with RSI

Included in this indicator:

- RSI of BTC Market Cap
- RSI of BTC Dominance
- EMA of BTC Market Cap
- EMA of BTC Domiance

-----

Dominance influences the market. Is money flowing into Bitcoin?


-----

EMA's to help with Technical Analysis .


-----

User-friendly.

You can change all the inputs, they are labelled for ease-of-use.

You can toggle On/Off any or all of the options.
Phát hành các Ghi chú:
- Added signal line for 'TOTAL2' symbol.
- You can toggle this option On/Off.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?