BitcoinBahai

BTC Fibonacci DMA350 Trendlines

Adapted from Tim Graham's Code.
See Original Inspiring Article from Phillip Swift at: @positivecrypto

When looking into BITSTAMP:BTCUSD 1D data in spreadsheet. Historically, BTC Highs Hit (Simple Daily Moving Average 350 Days) DMA350 in reverse Fibonacci Sequence Order
2013 Hit DMA350*8 before All Time High (ATH)
2017 Hit DMA350*5 before ATH
I expect 2021 to hit DMA350*3 ATH. When BTC hits DMA350*3 ATH, I suggest selling!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?