samscripter

Pattern indicator

Rules are pretty simple for this indicator .we are searching candlestick pattern on current day high and low ..

*** Candlestick we are looking for ***

1) Bullish/Bearish Engulfing 2) Bearish/Bullish Harami 3)Hammer/Inverted Hammer

Rule for searching bullish candlestick ====>
1) searching for current day high and day low
2) looking for candlestick as Bullish Engulfing or Bullish Harami or Hammer
3) if we got both rule 1 and rule 2 we are getting label ex- bullish engulfing
4) we can Enable/Disable Candlestick we don't want to search

Rule for bearish candles ====>
1) searching for current day high and day low
2) looking for candlestick as Bearish Engulfing or Bearish Harami or inverted hammer
3) if we got both rule 1 and rule 2 we are getting label ex- bullish engulfing
4) we can Enable/Disable Candlestick we don't want to search
Note -- i have created all indicator calculation ....

Disclaimer: market involves significant risks, including complete possible loss of funds. Consequently trading is not suitable for all investors and traders. By increasing leverage risk increases as well.With the demo account you can test any trading strategies you wish in a risk-free environment. Please bear in mind that the results of the transactions of the practice account are virtual, and do not reflect any real profit or loss or a real trading environment, whereas market conditions may affect both the quotation and execution
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?