EsIstTurnt

Bull/Bear Buy/Bail Candles

EsIstTurnt Premium Cập nhật   
Based on BullBearPower indicator, this is a heavily modified version with colored candles to show when bulls or bears are buying or bailing. Includes Fibonacci Levels based on Highest/Lowest value in variable length, along with optional second timeframe and alternative calculation for candles and linear regression curves for increased versatility. Green = bullish /long, Aqua = still-bullish albeit weakening, blue = weak albeit strengthening and red = weak/short. Perfect as a confirmation indicator for those looking to time markets.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Fib Bands, added more optionality for Fib levels, improved color scheme, added fill to linear regression curves, modified calculations for more accuracy hopefully, toggle switch between candles and normal line plot.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?