voided

comm_idx

voided Cập nhật   
This script displays information about the components of the Goldman Sachs Commodity Index. The index is based on futures contracts in the categories of agricultural products, softs commodities, livestock, energies, industrial metals, and precious metals. The statistics displayed in the table are:

change: 1-day % change
from ma: the % change from a moving average
corr idx: correlation of the contract to the GSCI

The lengths for the moving average and correlation statistic can be set using the inputs.

See the script source for the symbols used for each commodity. Although most of the symbols correspond to the actual futures contract used to compute the index, LME contracts are not available on tradingview. Hence, corresponding HKEX contracts are used for the industrial metals.
Phát hành các Ghi chú:
cosmetic fix
Phát hành các Ghi chú:
accidentally missed rbob gasoline -- added
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?