ZenAndTheArtOfTrading

Higher Timeframe EMA

This script plots a higher timeframe EMA to your chart.

You can specify the timeframe and the length of the EMA in the settings.

This chart demonstrates the 5-minute 50EMA (black) combined with the 1-hour 50EMA (colored) on the 1 minute timeframe.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed error in code that did not allow user to change EMA length, added Offset setting.
Phát hành các Ghi chú:
Minor improvements
Phát hành các Ghi chú:
Minor improvements
Phát hành các Ghi chú:
-
- Converted to Pine Script v4
- Added smoothing or stepped option
Phát hành các Ghi chú:
-
- Changed offset default to zero
Phát hành các Ghi chú:
-
- Changed lookahead to off.
- Removed offset.
Phát hành các Ghi chú:
- Fixed repainting issue
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pine Script v5
Phát hành các Ghi chú:
Fixed potential repainting issue

My Resources Hub: theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: rebrand.ly/zmisc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?