lmatl

Decision point boxes [LM]

lmatl Cập nhật   
Hello traders,

I would like to introduce you decision point boxes study. The idea is the same as the pivots looking left and right some count of candles that has to be either up or down candle the only difference from pivots is that I'm only looking for consecutive up or down candle and in between them one candle that is oposite stance than surounding also candle has to have by default 50% or greater of wicks than body which mean market has done some decission at this candle.

Example of up candles and decision down candle:


Example of down candles a decision up candle:


Hope you will enjoy it

Phát hành các Ghi chú:
added option to extend boxes only those which are untouched by price action
Phát hành các Ghi chú:
added input setting for box color

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?