NazhoSoft

Nazho

This is a simple scalping strategy that works for all time frames... I have only tested it on FOREX

It works by checking if the price is currently in an uptrend and if it crosses the 20 EMA .

If it crosses the 20 EMA and its in and uptrend it will post a BUY SIGNAL.
If it crosses the 20 EMA and its in and down it will post a SELL SIGNAL.

The red line is the highest close of the previous 8 bars --- This is resistance
The green line is the lowest close of the previous 8 bars -- This is support
+SuperTrend
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?