Kaniugu

UV Indicator

Kaniugu Cập nhật   
UV Indicator (Ultimate VWAP Indicator) is using Volume Weighted Average Price to find Direction of the Trend, and Resistance & Support.

- Circle and Square shapes represent the point of Resistance and Support.
- Teal and Maroon background colors represent Uptrend and Downtrend of the Market.
- Numbers represent the Spread Percentages.
Phát hành các Ghi chú:
Changed circle and box shapes to diamond and xcross shapes.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed minor feature

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?