LazyBear

Indicator: Custom COG channel

This is my custom channel (Bear Channel!? :)) derived from BB/ STARC . It uses both ATR/STDEV for plotting the bounds.

I use COG (Center of Gravity ) for deriving the baseline. This enables it to track the price action better than many other channels that make use of MAs or simply "close". Indicator also marks "squeezes" (stdev bands come inside ATR bands). Pay attention to these, as these usually indicate a move.

I am still exploring this indicator on different BTCUSD time frames, would love to hear your feedback / setups for other instruments.

Code for this indicator: http://pastebin.com/QXBJqAhA


Code for COG fibs I mentioned in the comments: http://pastebin.com/CbxY31at

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear
//
// This is my custom channel derived from BB/STARC. This uses both ATR/STDEV for plotting the bounds. 
// I use COG for the base line (normally it is SMA/EMA). 
// 
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note. 
//
study("COG Double Channel [LazyBear]", shorttitle="COGChannel_LB", overlay=true)
src = close
length = input(34)
median=0
mult=input(2.5)
offset = input(20)
tr_custom() => 
  x1=high-low
  x2=abs(high-close[1])
  x3=abs(low-close[1])
  max(x1, max(x2,x3))
  
atr_custom(x,y) => 
  sma(x,y)
  
dev = (mult * stdev(src, length))
basis=linreg(src, length, median)
ul = (basis + dev)
ll = (basis - dev)
tr_v = tr_custom()
acustom=(2*atr_custom(tr_v, length))
uls=basis+acustom
lls=basis-acustom

// Plot STDEV channel
plot(basis, linewidth=1, color=navy, style=line, linewidth=1, title="Median")
lb=plot(ul, color=red, linewidth=1, title="BB+", style=dashed)
tb=plot(ll, color=green, linewidth=1, title="BB-", style=dashed)
fill(tb,lb, silver, title="Region fill")

// Plot ATR channel
plot(basis, linewidth=2, color=navy, style=line, linewidth=2, title="Median")
ls=plot(uls, color=red, linewidth=1, title="Starc+", style=circles)
ts=plot(lls, color=green, linewidth=1, title="Star-", style=circles)
fill(ts,tb, green, title="Region fill")
fill(ls,lb, red, title="Region fill")

// Mark SQZ
plot_offs_high=2
plot_offs_low=2 
sqz_f=(uls>ul) and (lls<ll)
b_color=sqz_f ? teal : na
plot(sqz_f ? lls-plot_offs_low : na, color=b_color, style=cross, linewidth=2)
plot(sqz_f ? uls+plot_offs_high : na, color=b_color, style=cross, linewidth=2)