RozaniGhani-RG

Regression Channel Alternative MTF

RozaniGhani-RG Cập nhật   
█ OVERVIEW
This indicator displays 3 timeframes of parallel channel using linear regression calculation to assist manual drawing of chart patterns.
This indicator is not true Multi Timeframe (MTF) but considered as Alternative MTF which calculate 100 bars for Primary MTF, can be refer from provided line helper.
The timeframe scenarios are defined based on Position, Swing and Intraday Trader.

█ INSPIRATIONS
These timeframe scenarios are defined based on Harmonic Trading : Volume Three written by Scott M Carney.
By applying channel on each timeframe, MW or ABCD patterns can be easily identified manually.
This can also be applied on other chart patterns.

█ CREDITS
Scott M Carney, Harmonic Trading : Volume Three (Reaction vs. Reversal)

█ TIMEFRAME EXPLAINED
Higher / Distal : The (next) longer or larger comparative timeframe after primary pattern has been identified.
Primary / Clear : Timeframe that possess the clearest pattern structure.
Lower / Proximate : The (next) shorter timeframe after primary pattern has been identified.
Lowest : Check primary timeframe as main reference.

█ EXAMPLE OF USAGE / EXPLAINATION
Phát hành các Ghi chú:
Code overhaul. Now support replay. Remove unnecessary arrays and convert into variables.
Phát hành các Ghi chú:
Change max_bars_back from 5000 to 1500.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?