Các Mô hình Harmonic

Sự giống nhau giữa các mô hình hài hòa vàmô hình cơ bản là, đối với mỗi mẫu, hình dạng và cấu trúc là yếu tố chính để nhận biết và xác thực mẫu cụ thể. Do đó, có thể dự kiến được các bước giá tiếp theo ​​với mục tiêu biến các mô hình này thành lợi nhuận. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là các mẫu kết hợp được xác định chính xác hơn. Chúng là các cấu trúc đảo ngược 5 điểm, chứa các kết hợp được xác định rõ Fibonacci Retracements Fibonacci extensions , nên tính linh hoạt thấp.
 
Các mô hình hài hòa liên tục lặp lại chính mình, đặc biệt là trong việc củng cố thị trường. Về cơ bản có 2 loại mô hình: cấu trúc thoái lui 5 điểm như GartleyBat và các mô hình mở rộng 5 điểm như Butterfly Crab. Các mẫu hài hòa giao dịch đòi hỏi sự kiên nhẫn bởi vì, do tính đặc thù của các tỷ lệ, các mẫu có vẻ như hài hòa có thể không đạt nếu chúng không phù hợp với các phép đo thích hợp.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
6
1
2
...
6