l_lonthoff

Triple EMA Distance Indicator

Triple EMA Distance Indicator

The Triple EMA Distance indicator comprises two sets of triple exponential moving averages (EMAs). One set uses the same smoothing length for all EMAs, while the other set doubles the length for the last EMA. This indicator provides visual cues based on the relationship between these EMAs and candlestick patterns.


Blue Condition:
Indicates when the fast EMA is above the slow EMA.
The distance between the two EMAs is increasing.
Candlesticks and EMAs are colored light blue.

Orange Condition:
Activates when the fast EMA is below the slow EMA.
The distance between the two EMAs is increasing.
Candlesticks and EMAs are colored orange.

Beige Condition:
Occurs when the fast EMA is below the slow EMA.
The distance between the two EMAs is decreasing.
Candlesticks and EMAs are colored beige.

Light Blue Condition:
Represents when the fast EMA is above the slow EMA.
The distance between the two EMAs is decreasing.
Candlesticks and EMAs are colored light blue.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?