stocktrader15

Trend and Entry CCI ST15

This is a T3 CCI with a fast and slow line as well as extreme lines, a -15,15 filter to make zero line rejections and crosses more mechanical and help weed out whipsaw. I will probably update description in the future and get into more detail about how the indicator is used but for now if you want more info look up woodie CCI patterns :) Good Luck!!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
study(title="Trend and Entry CCI ST15", shorttitle="Trend and Entry CCI")
CCI_Period = input(89, minval=1)
CCI_Period14 = input(21, minval=2)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
band5 = hline(100)
band4 = hline(-100)
hline(0, color=purple, linestyle=line)
band3 = hline(200, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=2, color=red)
band2 = hline(-200, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=2, color=lime)
band1 = hline(15)
band0 = hline(-15)
fill(band1, band0, color=yellow, transp=1)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1 
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3 
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,iff(xccir < 0, red, black))

xcci14 = cci(xPrice, CCI_Period14)
a1 = w1*xcci14 + w2*nz(a1[1])
a2 = w1*a1 + w2*nz(a2[1])
a3 = w1*a2 + w2*nz(a3[1])
a4 = w1*a3 + w2*nz(a4[1])
a5 = w1*a4 + w2*nz(a5[1])
a6 = w1*a5 + w2*nz(a6[1])
xccir14 = c1*a6 + c2*a5 + c3*a4 + c4*a3 

plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)

plot(xccir14, color=orange, title="CCIH",linewidth=2, style = line)