Noldo

MACD 50x Leveraged Long Strategy Results with Real Equity

Noldo Cập nhật   
Hello there.
I was looking for a way to simulate leveraged transactions in Tradingview and this script came out.
You can examine the equity graph without looking at the strategy results.
Thus, the facts will come to light.
Strategy parameters:

Adding margin: Forbidden or not specified. (Add Margin : No)

  • Position size: (for each trade) 1%
  • Stop-Loss: (2%)
  • Long: macd crossover
  • Exit: macd crossunder

Or ofc touching the stop-Loss value as predicted.

Warning: This strategy simulation is for Long direction only.
Regards.


Phát hành các Ghi chú:
Correction in line 37:
98% of the average entry price is taken as the Stop-Loss value.
(2% below the average entry price)
Phát hành các Ghi chú:
Net capital bug fixed.
Phát hành các Ghi chú:
We forgot to add principal position size if we win.
The previous version was wrong.
Because he saw the starting position size as a loss.

I also designed the percentage profit calculation much simpler.
I will do this update when I have enough time.
Phát hành các Ghi chú:
Apology!
I was skeptical after high success rates.
The old version was correct.
Change (Strategy.position_size) statement already adds prinsipal position size.
Update cancelled.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?