Rgto

Indicator "Preço de Fechamento de Reversão"

  • IMPORTANT: Filter entries with Stochastic . Oversold for long and Overbought for short

Marks candles following setup created by Analyst "Stormer" from Brazil.
This setup was not created or modified in any way by me.

Input configuration toggles marking by triangles above or below candles or change of candle color as following:

For Long Entry - Gray Candle or Green Triangle Above Candle:
Lower low than previous low and higher close than previous close


For Short Entry - Black Candle or Red Triangle Below Candle:
Higher high than previous high and lower close than previous close


Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Show
+1 Phản hồi
valeu muito obrigado!!
Phản hồi